info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

Veelgestelde vragen tarieven

Is kinderopvang duur?

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt. Wist u dat u bijvoorbeeld netto maar € 1,49 per uur betaalt bij een Forte kinderdagverblijf?
(Bij reguliere dagopvang, bij een verzamelinkomen van 40.000, 1e kind).

Hoe is de prijs opgebouwd?

Kwaliteit is belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn er wetten en regels én heeft uw kinderopvangorganisatie verschillende maatregelen genomen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat betekent dat de uurprijs van kinderopvang opgebouwd is uit verschillende kosten.

Bron: Brancherapport Kinderopvang 2014 

In bovenstaand overzicht is weergegeven waar de kosten van kinderopvang gemiddeld uit bestaan. Tussen organisaties kunnen deze kosten verschillen, als gevolg van een ander personeelsbestand of verschil in huisvestingskosten. Zo heeft gemiddeld gesproken een kinderdagverblijf in het centrum van Amsterdam hogere huisvestingslasten dan een gelijkwaardig kinderdagverblijf in een buitenwijk van Terneuzen.
Het overgrote deel van de kosten wordt gevormd door personeelskosten. Kinderopvang is een arbeidsintensieve dienst. Per aantal kinderen is vastgesteld hoeveel pedagogisch medewerkers de kinderopvang verzorgen. Dit komt ook tot uiting in de uurprijs, de uurprijs is voor een groot deel ter dekking van de personeelskosten.

Een andere belangrijke kostenpost voor kinderopvang is de huisvesting. Gemiddeld is deze kostenpost zo'n 15 %, maar dit kan oplopen tot 20% van de kosten. Ook dit is een belangrijke kostencomponent die terugkomt in de uurprijs. Voor kinderopvang moeten allerlei materialen gekocht worden en overige kosten worden betaald (van uitstapje tot voedsel, van elektriciteit tot verzekering). Gemiddeld is dit percentage 12 % van de kosten, maar varieert ook van 10 tot 15 %.

Kinderopvang is een innovatieve sector, waardoor ook ruimte nodig is voor investeringen en het aanleggen van reserves. Zo wordt de continuïteit gegarandeerd en wordt ook geïnvesteerd in de toekomst van uw kind. Deze reservebestemming wordt ook gebruikt om belangrijke materialen te vervangen en om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

 

Wat krijgt u ervoor terug?

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is het doel van Forte Kinderopvang. Ervoor zorgen dat een kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken.
Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs. Dat is ook een investering waard! 

Dienstverlening 2017

  • Een rijk aanbod aan activiteiten en workshops, toegespitst op de leeftijd en belangstelling van kinderen. Forte vestigingen werken met een jaarkalender en daarnaast met wisselende thema's. Workshops en activiteiten zijn gerelateerd aan het thema. Deze vinden plaats bovenop het reguliere aanbod aan activiteiten.
  • Het Forte Ouderportaal, in 2017 beschikbaar voor alle vestigingen en ouders.
  • Een vernieuwd pedagogisch beleid, welke in het najaar van 2016 vernieuwd is en begin 2017 wordt uitgerold over alle vestigingen.
  • Gratis kinder EHBO cursus voor ouders.
  • Opvoedondersteuning d.m.v. drie speciaal daarvoor geschoolde medewerkers.
  • Themabijeenkomsten
  • Extra diensten, zoals de Zwem BSO (diplomazwemmen tijdens BSO tijd voor locaties waar dit voor geldt) en kinderkapper op BSO.
  • Extra opvang tegen regulier tarief.
Heeft Forte Kinderopvang een winstoogmerk?

Nee. Forte Kinderopvang is een stichting. Door deze rechtsvorm kan Forte Kinderopvang het positieve bedrijfsresultaat dat gemaakt wordt terug laten vloeien in de organisatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering voor kinderen, ouders en personeel. Forte Kinderopvang heeft dus geen winstoogmerk. Wij zijn gericht op het aanbieden van professionele kinderopvang die aansluit op de wensen van ouders, waarbij gewerkt wordt volgens heldere pedagogische uitgangspunten en met een efficiënte inzet van mensen en middelen.

 

Beslissen de oudercommissies mee over de tarieven?

Vanuit Forte Kinderopvang wordt een adviesaanvraag over de tarieven ingediend bij alle oudercommissies. Vervolgens wordt het voorstel nog verder toegelicht aan de vertegenwoordiging van de oudercommissies in de Centrale oudercommissie (COC). De COC communiceert hun bevindingen aan hun achterban, die vervolgens hun advies afgeven. De OC's hebben een positief advies afgegeven voor tarieven van 2017.

Waarom kiest Forte Kinderopvang niet voor "uurtje factuurtje"?

Veel ouders vragen zich af waarom zij voor een hele dag opvang moeten betalen. Zij zouden liever alleen betalen voor de uren opvang die zij daadwerkelijk afnemen. Een begrijpelijke vraag. Dat lijkt namelijk goedkoper, maar het tegendeel is waar. De vaste kosten lopen namelijk gewoon door. En die kosten worden vervolgens gespreid over minder uren. Bij het betalen per uur zal de uurprijs dus flink stijgen en daarbij ver uitkomen boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto zijn ouders dus een stuk duurder uit!

Inmiddels blijkt ook in de praktijk bij andere kinderopvangorganisaties dat een dergelijk model van facturering niet rendabel is. Meerdere organisaties die met deze vorm geëxperimenteerd hebben, moesten tot de conclusie komen dat binnen dit model de opvang financieel niet vol te houden is.

Download voor meer informatie het rapport 'Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders' op www.rijksoverheid.nl.

Waarom heeft Forte Kinderopvang een kwantumtarief?

In de afgelopen jaren is de omvang van gemiddelde opvangcontract gedaald. Dat betekent dat er steeds meer verschillende kinderen in een groep aanwezig zijn. Dit heeft invloed op de groepsstabiliteit. Groepsstabiliteit wil zeggen dat aanwezige kinderen regelmatig dezelfde kinderen tegenkomen die ze goed kennen. Forte Kinderopvang vindt vaste gezichten op de groep belangrijk. Daarmee bedoelen we niet alleen vaste pedagogisch medewerkers op de groep, maar ook een vaste samenstelling van kinderen in die groep. Forte Kinderopvang wil proberen met een kwantumkorting een grotere wekelijkse afname van dagdelen aan te moedigen, zodat de groepsstabiliteit toeneemt en kinderen dus vaker dezelfde kinderen in hun groep tegenkomen.

Wat houdt het kwantumtarief precies in?

Forte Kinderopvang biedt een "kwantumkorting" van 5%. Ouders die voor hun kind een overeenkomst hebben van 6 dagdelen (3 hele dagen) KDV of meer per kind óf van 3 dagen naschoolse opvang of meer per kind, komen in aanmerking voor dit kwantumuurtarief. Een korting van 5% op het bruto uurtarief kan op de eigen bijdrage van ouders uitpakken als een korting van maximaal 20% (KDV) of maximaal 15% (BSO). Voor ouders met een hoger inkomen loopt deze korting in absolute zin nog verder op.

Het kan dus zijn dat het afnemen van meer opvang u juist minder kost. Wilt u meer weten? Bel dan onze afdeling klantenservice op 0215-658058.

Hoe werkt het ruilbeleid?

Ruilen van vaste dagen/dagdelen kan binnen een periode van 4 weken (in plaats van binnen een periode van één week). Dit kunt u bijvoorbeeld inzetten als uw kind op de vaste opvangdag ziek is, op vakantie is, of als het gewoon beter uitkomt om een keer te ruilen. Ruilen mag dus onbeperkt, mits binnen periode van 4 weken. Een ruildag kan tot 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd.

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact